II/353 Nové Veselí – obchvat
Říjen 14, 2019
cyklostezska Radobyčice
Cyklostezka Radobyčice
Květen 10, 2017

 

II/353 Velký Beranov – obchvat

Místo stavby Helenín, Henčov, Velký Beranov (okres Jihlava)
Objednatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Generální projektant DSP MDS PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel Společnost Velký Beranov ECS + COLAS
Cena stavby dle smlouvy 618 mil. Kč bez DPH
Datum realizace 03/2019 – 06/2021 (zprovoznění 10/2020)
Služby BUNG Technický dozor stavebníka
Hlavní trasa/délka S 9,5/70, délka 4,245 km

Realizace stavby

Realizace stavby řeší novostavbu obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků, který zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na sil. II/353 okružní křižovatkou. Převážná část stavby je situována v nezastavěném území na zemědělsky využívaných pozemcích a lesních pozemcích. Stavba neprochází zastavěným územím mimo úpravy napojení na stávající stav v Nových Domkách. Realizace stavby nevyžaduje kromě demolice čekárny linky č. 12 DPMJ (M. Beranov – zastávka) žádné demolice objektů. Součástí stavby je i úprava stávající stykové křižovatky se sil. III/0024 od Malého Beranova. Stavba zahrnuje i úpravu silnice II/353 , která přivádí na trasu obchvatu dopravu z dálnice D1 a napojení na sil. II/602 je řešeno okružní křižovatkou a další vyvolané úpravy místních komunikací a nové napojení obce Nové Domky zahrnující i úpravu hráze s vypouštěcím zařízením obecního rybníka. Stavba obsahuje 5 nových mostních objektů, protihlukovou stěnu a přemístění 3 autobusových zastávek MHD. V rámci návrhu je řešeno odvodnění, kolize se stávajícími inž. sítěmi, úpravy oplocení, kácení lesní a mimolesní zeleně, sejmutí ornice, nové vegetační úpravy a rekultivace stávajících komunikací. Součástí stavby jsou i provizorní komunikace v průběhu realizace stavby, dopravně inženýrská opatření a definitivní dopravní značení nových komunikací.